החברה הכלכלית שֹהם בע"מ - מכרז פומבי מספר 08/16

 

1. כל המסמכים המצורפים הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על הקבלן לצרפם ולחתום עליהם עם יתר מסמכי המכרז.
בכל שאלה נוספת יש לפנות במייל לאסף אלפסי, מנהל הפרויקט במייל:
assafalfasi@gmail.com

 

2. העדכון הראשון מחליף את עמודים , 25, 26, 34, 35 שבחוברת (סעיף ביטוח 21+ מסמך 8- אישור עריכת ביטוח).
יש להדביקם או לצרפם עם סיכה ולחתום עליהם.

 

מסמכים לעיון:

 

 

 

  עדכון ראשון
  מסמכים משפטיים
  מפרט מיוחד
  כתב כמויות ואומדן לצביעת מבנים
  פרק 11 - עבודות צביעה
  פרוטוקול סיור קבלנים מיום 03/11/16
עבור לתוכן העמוד