החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 04/20

בשל מורכבות העבודות ולבקשת הקבלנים (שהשתתפו בכנסי הקבלנים) לדחיית מועד ההגשה, להלן המועדים החדשים:

1. מועד ההגשה האחרון של המכרז שבנושא, נדחה מיום ה' 10/12/2020 בשעה 11:00 ליום ה' 24/12/2020 בשעה 11:00.

2. מועד פתיחת המעטפות נדחה מיום ה' 10/12/2020 בשעה 11:30 ליום ה'  24/12/2020 בשעה 11:30.

3. מועד שאלת שאלות ובקשת הבהרות ידחה ליום ג' 15/12/2020 עד השעה 14:00.

4. מועד מתן תשובות לשאלות והבהרות ידחה ליום ה' 17/12/2020 עד השעה 16:00

 

 

הזוכה: י. שומרוני חברה להשקעות ובנייה בע"מ – 45,117,896 ₪ + מע"מ
(בנוסף, החליטה ועדת המכרזים, כי חברת ערן י.ד בע"מ, אשר הצעתה הייתה במקום השני, תהיה זוכה שנייה במכרז, איתה תהיה רשאית החכ"ל להתקשר, במקרה הצורך). 

 

 

מסמכי המכרז:

 

שימו לב:

מסמכים 1-4 מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.
כל חברה/קבלן המגיש/ה הצעה למכרז זה, יצרף את מסמכים אלה כאשר הם חתומים בחותמת החברה ובחתימת יד של מורשי החתימה
 

 

 

 

  מסמכים א' - ג' 1-1
  מסמך ג' -2-1 מפרט מיוחד - אופני מדידה
  מסמך ד' - אומדן מכרז שלב ב' שכונה כ"א שוהם 5.11.2020
  מסמך ה' - רשימת תכניות
  מסמכים ו' - טז'
  מסמך י"ז - מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן
  מסמכים יח' - יט'
  1. פרוטוקול סיור קבלנים
  2. מסמך הבהרות מס' 1
  3. תנאים כלליים לביצוע עבודות התחברות לנת"י
  4. הנחיות ודרישות ראשוניות של נת"י
עבור לתוכן העמוד