החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 07/2019

 

זוכה במכרז 07/2019 - לתכנון והקמת חדרי שנאים בשכונה כ"א: סיבוס רימון בניה מתועשת בע"מ בסך 1,770,230 + מע"מ

 

הפרוטוקול ומסמכי ההבהרות מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.

 

כל חברה/קבלן המגיש/ה הצעה  למכרז הנ"ל  מתבקש/ת לצרף מסמכים אלו כאשר הם חתומים כנדרש.

 

 

 

  מסמכי המכרז
  תכנית מיקום שנאים שכונה כ"א
  תכנית פיתוח לחדרי טרפו
  תכנית פריסה לחדרי טרפו
  נספח טכני לדרישות חברת חשמל לתכנון ובניה של חדרי שנאים
  רשימת חדרי שנאים שאושרה בחברת חשמל
  דוגמת חיפוי לחדר שנאים
  הוראה 530 בטיחות אש בתחנות טרפו של חחי
  פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 7-2019
  מסמך הבהרות מספר 1 7-2019
  מסמך הבהרות מספר 2 7-2019
עבור לתוכן העמוד