החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 07/2022

הזוכה: סונול EVI: שיעור העמלה מתוך סך ההכנסות מעמדות הטעינה (כהגדרתן במסמכי המכרז) ובניכוי עלויות החשמל: 62% (לא כולל מע"מ)

 


שלום רב,

מצורף מכתב תשובות לשאלות הבהרה למכרז 07/2022.

יש לצרפו חתום בחותמת וחתימת מורשי חתימה למסמכי המכרז.

מועד הגשת המכרז ופתיחת המעטפות יידחו בשבוע, בשל שינוי קל בתנאי הסף.
מועד ההגשה החדש: לא יאוחר יום ב' 20/06/2022 בשעה 16:30
מועד פתיחת מעטפות: יום ב', 20/06/2022 בשעה 17:00.

המכרז יפורסם מחדש בעיתונים ארציים: מחר 08/06/22 ב"ישראל היום" ומחרתיים 09/06/22 ב"גלובס".

בהצלחה!

 

  מכתב תשובות לשאלות הבהרה


 

 

 

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

 

  מכרז 07-2022 לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה לרכבים חשמליים בשֹהם
עבור לתוכן העמוד