5 מגרשים למגורים 229 יחידות דיור

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות"), מזמינה בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ל – 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:

 


לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום

 

על המגרשים חלות תב"עות  שה/13/9/69, שה/13/9/69/א, יתר פרטי המכרז מפורטים בחוברת המכרז.

 

בנוסף  לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז אגרות והיטלי פיתוח לרשות המקומית עפ"י חוקי העזר העירוניים והוצאות פיתוח נוספות לרמ"י בגין החזר היטלי ביוב והשתתפות בגין הקמת מוסדות ציבור.

 

חוברת המכרז ניתנת להורדה והדפסה ללא תשלום מאתר האינטרנט של הרשות, ניתן גם לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום במשרדי רשות מקרקעי ישראל בנין קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125 קומה 4 תל אביב.

 

המבקש להשתתף במכרז ישלם סך של 250 ש"ח  מזומן בלבד (כולל מע"מ) בבנק הדואר לחשבון מס' 0-24180-0 לפקודת רשות מקרקעי ישראל, או באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של הרשות כמפורט באתר.

 

המבקש להשתתף במכרז יכול לקבל את חוברת המכרז במשרדי הרשות, בנין קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125 קומה 4 תל אביב טלפון 5575*, בימים ב' ו-ד' בין השעות 13:00-08:00, החל מיום 14/01/2015 כנגד קבלה מבנק הדואר או כנגד קבלה מודפסת מהאתר או לחילופין להורידה מאתר האינטרנט.

 

את ההצעה יש להגיש על גבי נספח ב' בצרוף קבלה על התשלום.
 
לכל הצעה יש לצרף פיקדון בערבות בנקאית בלבד בסכום כמפורט במסמכי המכרז.

 

מובהר בזאת כי במידה ותצורף המחאה בנקאית, ההצעה תיפסל.

 

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 16/03/2015 בשעה 12:00 בצהרים.

 

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרז בכתובת הרשומה לעיל, ביום ובשעה האמורים – מסיבה כלשהיא - לא תדון.

 

 

עבור לתוכן העמוד